Naftali Yogi, S.Sos Kepala Daerah

Derek Pakage, S.Ip Wakil Kepala Daerah