ER. Dabi, S.Sos Kepala Daerah

Arkelas Asso, S.Sos Wakil Kepala Daerah