BEFA YIGIBALOM, SE, M.Si Kepala Daerah

BERTHUS KOGOYA, SH Wakil Kepala Daerah