Drs. Thomas Tigi Kepala Daerah

Herman Auwe, S.Sos Wakil Kepala Daerah

Alamat : Kigamani